შაბათი, ივნისი 15, 2024
ფრენები
მთავარიახალი ამბებიმოკლე ლოცვა, რომელიც ყოველმა ქრისტიანმა უნდა წაიკითხოს ყოველდღე - ნახეთ ვრცლად

მოკლე ლოცვა, რომელიც ყოველმა ქრისტიანმა უნდა წაიკითხოს ყოველდღე – ნახეთ ვრცლად

kompensacia frenebzekompensacia frenebze

ლოცვა ამოღებულია წმიდა წიგნიდან – ავგაროზი და ლოცვანი (სრული კრებული)

წაიკითხეთ ეს ლოცვალ ყოველდღე. შესთხოვეთ უფალს პატიება და მოინანიეთ ცოდვები. მისი უსაზღვრო სიყვარული ჩვენს მიმართ ყოველთვის დაგვეხმარება ყოველგვარი გასაჭირის დაძლევაში. ვადიდოთ უფალი და ვიცხოვროთ ქრისტიანულად, წმინდა სულით. უფალი გფარავდეთ.

 

წმიდაო მთავარანგელოზო უფლისაო მიქაელ! მსახურო საღმრთოჲსა მის ნათლისაო და თჳთ-მხილველო საიდუმლოჲსაო, რომელმან დათრგუნე ეშმაკთა სიბოროტჱ და ჴელმწიფებაჲ გაქუს განთავისუფლებად ჩუენდა ყოველთაგან ვნებათა და ვერაგობათა მტერისაჲთა, აწ გარე წარაქციენ აღძრვანი წარმართთანი, რომელნი კადნიერად მოვლენან ჩუენ ზედა, დაარღვიე მწვალებელთა მანქანებანი და მტკიცედ დაცულ ჰყავ ეკლესიანი ქრისტჱსნი ძალითა ღმრთისაჲთა.

ჵ, დიდო მთავარო ზეცისა მჴედრობათაო მიქაელ! მთავართა ბნელისაჲთა წარმწყმედელო და ბოროტთა მძლეველო, აწ ამაო ჰყვენ საშინელნი მზაკუვარებანი მათნი, რომელნი უკეთურთა იღუწიან სავნებელად ჩუენდა, და შეუხებელად დაგვიცევ მტერთა წყობათა და ზედა მოსლვისაგან, რაჲთა არა დასათრგუნველ ვიქმნეთ მარბიელთა უცხოთა ტომთა და ნათესავთაგან; ევედრე ქრისტესა მეუფესა ჩუენსა, მხოლოსა მრავალ-მოწყალესა, მოიხილოს ერსა თჳსსა ზედა, რომელსა არა გუაქუს სიტყჳსგებაჲ წინაშე მისსა, და ყოველთაგან თესლთა, ბრძოლად ჩუენდა შემოკრებულთა გჳჴსნნეს და დაგჳფარნეს ჩუენ ყოველთა ურვათაგან, სენთა და სალმობათაგან, ვნებათა წყლულებისაგან და ამაოჲსაგან სიკუდილისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.

frenis kompensaciafrenis kompensacia
amerikis vizaamerikis viza
მსგავსი
aviabiletebi dabal fasad

პოპულარული

დაკოპირება ისჯება კანონით!