წლინახევრის ბავშვი ავარიას ემსხვერპლა

წლინახევრის ბავშვი ავარიას ემსხვერპლა

18 წლის გოგოს, რომელიც ავტომანქანით ლისი ტბაზე წლინახევრის ბავშვს დაეჯახა, ბრალი წარუდგინეს. 

29 ნოე 2018

მარნეულში აფეთქება მოხდა

მარნეულში აფეთქება მოხდა

მარნეულში, საცხოვრებელ სახლში ბუნებრივი აირის დაგროვებამ აფეთქება გამოიწვია.

29 ნოე 2018

როგორ აღნიშნა სალომე ზურაბიშვილმა გამარჯვება

როგორ აღნიშნა სალომე ზურაბიშვილმა გამარჯვება

სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა ეგ­ზიტ­პო­ლე­ბის შე­დე­გე­ბი ოჯა­ხის წევ­რებ­თან და მხარ­დამ­ჭე­რებ­თან ერ­თად სა­კუ­თარ სა­არ­ჩევ­ნო შტაბ­ში იზე­ი­მა.

29 ნოე 2018

რატომ თქვა უარი სალომე ზურაბიშვილმა ავლაბრის რეზიდენციაზე

რატომ თქვა უარი სალომე ზურაბიშვილმა ავლაბრის რეზიდენციაზე

სა­ქარ­თვე­ლოს არ­ჩე­უ­ლი პრე­ზი­დენ­ტი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი ავ­ლაბ­რის რე­ზი­დენ­ცი­ა­ში შეს­ვლა­ზე უა­რის თქმას და ათო­ნე­ლის ქუ­ჩა­ზე მდე­ბა­რე საპ­რე­ზი­დენ­ტო სა­სახ­ლე­ში გან­თავ­სე­ბას გეგ­მავს.

 

ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა ჯერ კი­დევ რამ­დე­ნი­მე თვის წინ გა­ნა­ცხა­და, რომ პრე­ზი­დენტს ათო­ნე­ლის სა­სახ­ლე(ორ­ბე­ლი­ა­ნის სა­სახ­ლე) უფრო შე­ე­ფე­რე­ბა.

 

ამას­თან, სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა აღ­ნიშ­ნა, რომ ავ­ლა­ბარ­ში დღეს არ­სე­ბუ­ლი პრე­ზი­დენ­ტის სა­სახ­ლე არის სა­ხელ­მწი­ფო ფუნ­ქცი­ის მქო­ნე შე­ნო­ბა და სა­დაც მისი აზ­რით, სა­მო­მავ­ლოდ შე­საძ­ლე­ბე­ლია შე­ვი­დეს ქვეყ­ნის პრე­მი­ე­რი ან სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო.

 

"ის სა­სახ­ლე, რო­მე­ლიც არ­სე­ბობს, გვინ­და, არ გვინ­და, მოგ­ვწონს თუ არ მოგ­ვწონს, ეს არის უკვე სა­ხელ­მწი­ფოს სიმ­ბო­ლო. ამი­ტომ, იქ უნდა შე­ვი­დეს ან პრე­მი­ე­რი, ან სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრი, ან გახ­დეს უცხო­ე­ლებ­თან სა­ერ­თო მი­ღე­ბის ად­გი­ლი. ეს უკვე მთავ­რო­ბის მიერ არის გა­და­სა­წყვე­ტი. პრე­ზი­დენ­ტი იქ აღარ უნდა იყოს. პრე­ზი­დენ­ტი უნდა იყოს ისეთ ად­გი­ლას, რო­მე­ლიც უხ­დე­ბა თა­ვის ფუნ­ქცი­ებს და ქალს ორ­ბე­ლი­ა­ნის სა­სახ­ლე ბევ­რად უხ­დე­ბა," - გა­ნა­ცხა­და ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა "იმე­დის" ეთერ­ში.

 

პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრცი­ის ავ­ლაბ­რი­დან ათო­ნელ­ზე - ორ­ბე­ლი­ა­ნის სა­სახ­ლე­ში გა­დას­ვლის სა­კი­თხი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილს სა­კუ­თარ სა­არ­ჩევ­ნო პროგ­რა­მა­ში აქვს გა­წე­რი­ლი.

 

სა­არ­ჩევ­ნო პროგ­რა­მა­ში ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი სა­კუ­თარ ხედ­ვას ახა­ლი პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის მო­დელ­თან და­კავ­ში­რე­ბი­თაც წა­რად­გენს და მი­იჩ­ნევს, რომ მისი, რო­გორც პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ას ინ­ტენ­სი­უ­რი კავ­ში­რი უნდა ჰქონ­დეს მო­ქა­ლა­ქე­ებ­თან, და­ცუ­ლი უნდა იყოს გენ­დერუ­ლი ბა­ლან­სი და შე­ზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მქო­ნე პი­რებს ჰქონ­დეთ წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბა ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ა­ში.

 

 

 

ახა­ლი პრე­ზი­დენ­ტის ავ­ლაბ­რის სა­სახ­ლი­დან ათო­ნე­ლის რე­ზი­დენ­ცი­ა­ში გა­დას­ვლის სა­კი­თხზე მთავ­რო­ბას სა­კუ­თა­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა ოფი­ცი­ა­ლუ­რად ამ დრომ­დე არ გა­უხ­მო­ვა­ნე­ბია, თუმ­ცა აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის გან­წყო­ბე­ბი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის პო­ზი­ცი­ას­თან თან­ხვედ­რა­ში მო­დის, მათ შო­რის სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი მა­მუ­კა ბახ­ტა­ძე მი­იჩ­ნევს, რომ „სა­ხელ­მწი­ფოს და მისი შტო­ე­ბის შე­ნახ­ვა გა­და­სა­ხა­დის გა­დამ­ხდე­ლებს ბევ­რი არ უნდა უჯ­დე­ბო­დეს“.

 

„მე მაქვს პრინ­ცი­პუ­ლი პო­ზი­ცია, თუ რა უნდა უჯ­დე­ბო­დეთ სა­ხელ­მწი­ფოს და მისი შტო­ე­ბის შე­ნახ­ვა გა­და­სა­ხა­დის გა­დამ­ხდე­ლებს“, - ასე უპა­სუ­ხა პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა მა­მუ­კა ბახ­ტა­ძემ ზა­ფხულ­ში ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის შე­კი­თხვას იმის თა­ო­ბა­ზე, გა­და­ი­ნაც­ვლებ­და თუ არა ახა­ლი პრე­ზი­დენ­ტი ავ­ლაბ­რი­დან ათო­ნე­ლის სა­სახ­ლე­ში.

 

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ათო­ნე­ლის ქუ­ჩა­ზე მდე­ბა­რე ორ­ბე­ლი­ა­ნის სა­სახ­ლის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ა­ზე 26 მი­ლი­ო­ნი ლარი და­ი­ხარ­ჯა. თავ­და­პირ­ვე­ლად და­გეგ­მი­ლი იყო, რომ სა­სახ­ლე­ში გაპ­რე­ზი­დენ­ტე­ბის შემ­დეგ გი­ორ­გი მარ­გვე­ლაშ­ვი­ლი­შე­სუ­ლი­ყო, თუმ­ცა ის ავ­ლაბ­რის რე­ზი­დენ­ცი­ა­ში გან­თავ­სდა, რაც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­სა და „ქარ­თულ ოც­ნე­ბას­თან“ უთან­ხმო­ე­ბის ერთ-ერთი მი­ზე­ზი გახ­და. რამ­დენ­ჯერ­მე და­ი­გეგ­მა ათო­ნე­ლის სა­სახ­ლის პრი­ვა­ტი­ზა­ცია, თუმ­ცა შე­ნო­ბა არ­ცერთ შემ­თხვე­ვა­ში არ გა­ი­ყი­და. სა­ბო­ლო­ოდ, ის საპ­რი­ვა­ტი­ზა­ციო ნუს­ხი­დან ამო­ი­ღეს, თუმ­ცა წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ფუნ­ქცია ვერ შე­ი­ძი­ნა და ამ დრომ­დე და­კონ­სერ­ვე­ბუ­ლია. ჯერ­ჯე­რო­ბით გა­ურ­კვე­ვე­ლია, რა ბედი ელის ავ­ლაბ­რის რე­ზი­დენ­ცი­ას გი­ორ­გი მარ­გვე­ლაშ­ვი­ლის მიერ მისი და­ტო­ვე­ბის შემ­დეგ.

 

სა­ქარ­თვე­ლოს არ­ჩე­უ­ლი პრე­ზი­დენ­ტის, სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის ინა­უ­გუ­რა­ცია 16 დე­კემ­ბერს გა­ი­მარ­თე­ბა.

 

ქვეყ­ნის ახა­ლი პრე­ზი­დენ­ტის მიერ ფი­ცის და­დე­ბი­სა და უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბა­ში შეს­ვლის ცე­რე­მო­ნია კონ­სტი­ტუ­ცი­ის მი­ხედ­ვით, პრე­ზი­დენ­ტის არ­ჩე­ვის დღი­დან მე­სა­მე კვი­რა დღეს იმარ­თე­ბა.

 

სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის მიერ პრე­ზი­დენ­ტის ფი­ცის და­დე­ბის­თა­ნა­ვე წყდე­ბა მოქ­მე­დი პრე­ზი­დენ­ტის - გი­ორ­გი მარ­გვე­ლაშ­ვი­ლის უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბა.

 

 

წყარო:ambebi.ge

29 ნოე 2018

რამდენი ხმა დააგროვეს საბოლოო შედეგების მიხედვით სალომე ზურაბიშვილმა და გრიგოლ ვაშაძემ

რამდენი ხმა დააგროვეს საბოლოო შედეგების მიხედვით სალომე ზურაბიშვილმა და გრიგოლ ვაშაძემ

საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტური გუშინ 28 ნოემბერს გაიმართა, შედეგების მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტი მმართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი, სალომე ზურაბიშვილი გახდა.

29 ნოე 2018

ლაგოდეხში ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან ცეცხლი გახსნეს

ლაგოდეხში ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან ცეცხლი გახსნეს

ლაგოდეხში "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" ოფისთან ცეცხლი გახსნეს.

29 ნოე 2018

ქობულეთში შუახნის მამაკაცი მოკლეს

ქობულეთში შუახნის მამაკაცი მოკლეს

მკვლელობა მოხდა ქობულეთში. სოფელ ჩაისუბანში შუახნის კაცი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. 

28 ნოე 2018

რა კომენტარი გააკეთა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა არჩევნებზე მისვლის შემდეგ

რა კომენტარი გააკეთა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა არჩევნებზე მისვლის შემდეგ

საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ საკუთარი არჩევანი დააფიქსირა. საკუთარ კომენტარში, პატრიარქმა აღნიშნა, რომ მან ხმა საქართველოს მთლიანობას მისცა:

28 ნოე 2018

"ჩემი ცოლის დაქალები" 7 წლის გახდა

"ჩემი ცოლის დაქალები" 7 წლის გახდა

მსახიობი ნინო გაჩეჩილაძე ინსტაგრამზე წერს.

27 ნოე 2018

გურანდა გაბუნია ჯანმრთელობის გაუარესების გამო კლინიკაში მოათავსეს

გურანდა გაბუნია ჯანმრთელობის გაუარესების გამო კლინიკაში მოათავსეს

"მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი, სახალხო არტისტი გურანდა გაბუნია, ჯანმრთელობის გაუარესების გამო, მედი-ქლაბის კლინიკაში მოათავსეს. არსებული ინფორმაციით, მსახიობის მდგომარეობა კრიტიკული იყო".

27 ნოე 2018