3 პირმა 16 წლის არასრულწლოვანი გოგონა მოიტაცეს

2019.11.05 13:57:41
3 პირმა 16 წლის არასრულწლოვანი გოგონა მოიტაცეს

პო­ლი­ცი­ამ არას­რულ­წლო­ვა­ნი გო­გო­ნას თა­ვი­სუფ­ლე­ბის უკა­ნო­ნო აღ­კვე­თის ბრალ­დე­ბით სამი პირი და­ა­კა­ვა.

უწყე­ბის აჭა­რის პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხუ­ლოს რა­ი­ო­ნუ­ლი სამ­მარ­თვე­ლოს თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა, ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ოპე­რა­ტი­ულ-სამ­ძებ­რო და სა­გა­მო­ძი­ე­ბო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის შე­დე­გად, 2000 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი სამი პირი - მ.ც. თ.ჯ. და ნ.ი. თა­ვი­სუფ­ლე­ბის უკა­ნო­ნო აღ­კვე­თის ბრალ­დე­ბით და­ა­კა­ვეს.

„გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, რომ მ.ც.-მ, ორ თა­ნამ­ზრახ­ველ­თან - თ.ჯ.-სა და ნ.ი.-სთან ერ­თად, ხუ­ლოს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში, ცო­ლად შერ­თვის მიზ­ნით, თა­ვი­სუფ­ლე­ბა უკა­ნო­ნოდ აღუკ­ვე­თა 2003 წელს და­ბა­დე­ბულ არას­რულ­წლო­ვანს და ავ­ტო­მან­ქა­ნით წალ­კის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, ბა­თუ­მი-ახალ­ცი­ხის სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზის გავ­ლით წა­იყ­ვა­ნა.

მა­თი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, და­ნა­შა­უ­ლი 7-დან 10 წლამ­დე ვა­დით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.