მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროკრედიტი კოტრდება

2019.05.28 13:21:46
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროკრედიტი კოტრდება

საქართველოში კიდევ ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კოტრდება. კერძოდ, საუბარია, სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკროკრედიტზე.

 

როგორც თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებიდან ირკვევა, სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას განცხადებით ,,მიკროკრედიტის ” დირექტორმა მიმართა და ორგანიზაციის მიმართ გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყება მოითხოვა.

 

კოლეგიის 20 მაისის განჩინებით, სასამართლომ სს ,,მიკროკრედიტის ” დირექტორის განცხადების სასამართლო წარმოებაში მიღების გადაწყვეტილება მიიღო. მეურვედ კი აღსრულების ეროვნული ბიურო დაინიშნა.

 

ამასთან, განჩინების მიხედვით, უნდა შეჩერდეს მოვალის წინააღმდეგ დაწყებული იძულებითი აღსრულების ყველა ღონისძიება და არ დაიშვას იძულებითი აღსრულების ახალი ღონისძიებების დაწყება.

 

„სასამართლოს განჩინების გამოტანის მომენტიდან მოვალეს ეკრძალება ნებისმიერი გარიგების დადება ან/და დადებული გარიგების შეწყვეტა მეურვის თანხმობის გარეშე, ხოლო მეურვესთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში – სასამართლოს თანხმობის გარეშე.

 

გადახდისუუნარობის (გაკოტრების, რეაბილიტაციის) საქმის წარმოების პროცესში მოვალის ინტერესებს იცავს მოვალის მართვასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი. განცხადების წარმოებაში მიღებიდან 20 დღის განმავლობაში მოვალის მართვასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი ვალდებულია მეურვეს წარუდგინოს ინფორმაცია მოვალის ქონების, ვალდებულებების, ფინანსური მდგომარეობისა და საქმიანობის შესახებ, აგრეთვე გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების წარმოებაში მიღების მომენტისათვის სასამართლოში მიმდინარე დავების თაობაზე.

 

განემარტოს მეურვეს, რომ იგი ვალდებულია შეინახოს სამეურვეო ქონება და დაიცვას იგი დაზიანებისა და განადგურებისაგან, განახორციელოს ამ კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილებები, რომლებიც დაკავშირებულია სამეურვეო ქონების განკარგვის უფლების შეზღუდვასთან.

 

განემარტოთ კრედიტორებს, რომ გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების წარმოებაში მიღების თაობაზე სასამართლოს განჩინების გამოქვეყნებიდან 20 დღის განმავლობაში კრედიტორებმა მოვალის მიმართ არსებული თავიანთი მოთხოვნები უნდა წარუდგინონ მეურვესა და სასამართლოს,“-აღნიშნულია განჩინებაში.

 

ცნობისთვის, 28 მაისის მონაცემებით, ქვეყანაში 58 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაა რეგისტრირებული.

 

 

წყარო: bpn