Instagram - ი ეს არის მაღალი დონის პროსტიტუცია

Instagram - ი ეს არის მაღალი დონის პროსტიტუცია

სოციალური მედიის წამყვან ინფლუენსერებს ყოველდღიურად უცნობი ადამიანები ათასობით დოლარს სთავაზობენ სექსის სანაცვლოდ. სოციალური მედია კაცებისთვის ერთგვარ "კატალოგად" იქცა, სადაც მათ შეუძლიათ, შეარჩიონ თავიანთი შემდგომი "ნადავლი". ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. 

20 იან 2020

ყველაზე ტოქსიკური სასიყვარულო კავშირები ზოდიაქოს ნიშნებში

ყველაზე ტოქსიკური სასიყვარულო კავშირები ზოდიაქოს ნიშნებში

თავდაპირველად ისინი ერთმანეთზე ჭკუას კარგავენ, მაგრამ მერე იწყება თანაცხოვრება და....

20 იან 2020

ის რასაც არც ერთი ასტროლოგი არ გეტყვით, ანუ დაფარული სიმართლე ზოდიაქოს ნიშნების შესახებ

ის რასაც არც ერთი ასტროლოგი არ გეტყვით, ანუ დაფარული სიმართლე ზოდიაქოს ნიშნების შესახებ

ვერ­ძი : მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ ვერ­ძე­ბი აგ­რე­სი­უ­ლე­ბი და კონ­ფლიქ­ტუ­რე­ბი არი­ან. ბევ­რს ჰგო­ნია, რომ ჩხუ­ბი მათი “ჰო­ბია”.

 

სი­ნამ­დვი­ლე­ში, ვერძს აქვს ურ­თი­ერ­თო­ბის სტან­დარ­ტი – “თვა­ლი თვა­ლის წილ, კბი­ლი კბი­ლის წილ”. ამი­ტომ, რო­გორც ექ­ცე­ვი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი თა­ვა­დაც იმა­ვე საქ­ცი­ე­ლით უბ­რუ­ნებს მათ პა­სუხს ყო­ველ­თვის.

20 იან 2020

მწვანე ჩაი ადამიანს სიცოცხლეს უხანგრძლივებს

მწვანე ჩაი ადამიანს სიცოცხლეს უხანგრძლივებს

მწვანე ჩაი ადამიანს სიცოცხლეს უხანგრძლივებს. ამის შესახებ National Geographic-ი ჩინელი მეცნიერების კვლევაზე დაყრდნობით წერს. 

20 იან 2020

სიმართლე თქვენი საკრედიტო ისტორიის შესახებ

სიმართლე თქვენი საკრედიტო ისტორიის შესახებ

რთუ­ლია, მო­ძებ­ნო ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც არ სარ­გებ­ლობს ან ერთხელ მა­ინც არ უსარ­გებ­ლია საკ­რე­დი­ტო პრო­დუქ­ტით. სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში არ­სე­ბობს არა­ერ­თი მითი, რომ­ლის გავ­რცე­ლე­ბა­საც ადა­მი­ა­ნე­ბი ისე უწყო­ბენ ხელს, რომ არც ფიქ­რო­ბენ, შე­ე­სა­ბა­მე­ბა თუ არა ესა თუ ის ფაქ­ტი სი­მარ­თლეს. ბუნ­დო­ვა­ნე­ბა თა­ვი­დან რომ ავი­ცი­ლოთ, გთა­ვა­ზობთ რამ­დე­ნი­მე მით­სა და შე­სა­ბა­მის რე­ა­ლო­ბას, რო­მე­ლიც სეს­ხის აღე­ბა­სა და საკ­რე­დი­ტო ის­ტო­რი­ას უკავ­შირ­დე­ბა.

20 იან 2020

2020 წლის პირველი ახალმთვარეობა , რას მოუტანს ის ზოდიაქოს თითოეულ ნიშანს

2020 წლის პირველი ახალმთვარეობა , რას მოუტანს ის ზოდიაქოს თითოეულ ნიშანს

ვერ­ძი - ჩა­მო­ყა­ლიბ­დით, რა გსურთ მო­მა­ვალ­ში, არ იგუ­ლის­ხმე­ბა კა­რი­ე­რუ­ლი მიღ­წე­ვა, მთა­ვა­რია, რა სურს თქვენს სულს, ში­ნა­გან სამ­ყა­როს, რომ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოს მო­მა­ვალ­ში. გა­და­ხე­დეთ გა­რე­მოც­ვას მე­გობ­რებს, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს შე­იძ­ლე­ბა შექ­მანთ ახა­ლი ინ­ტე­რეს­თა ჯგუ­ფი, ან გა­წევ­რდეთ ასეთ­ში. ინ­ტერ­ნეტპ­რო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ლე­ბის­თვის კარ­გი პე­რი­ო­დია. აგ­რეთ­ვე, გა­უ­მარ­თლებთ მათ, ვისი პრო­ფე­სი­აც ინ­ტერ­ნეტ და აიტი ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი.

 

კურო - მთვა­რის ახა­ლი თვე მო­ი­თხოვს, გა­და­ხე­დოთ ძველ საქ­მე­ებს და და­ი­სა­ხოთ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მა. თქვე­ნი ბიზ­ნეს­მიზ­ნე­ბი ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ უნდა იყოს ჩა­მო­წე­რი­ლი. კარ­გი შან­სი აქვთ მათ, ვი­საც სურს კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­ბის მი­ღე­ბა, და­წი­ნა­უ­რე­ბა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლა. შან­სი მო­გე­ცე­მათ, გახ­დეთ სა­უ­კე­თე­სო თქვენს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში.

 

ტყუ­პი - 25 იან­ვრის ახალმთვა­რე­ო­ბა გაძ­ლევთ და­ვა­ლე­ბას, რომ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­თვის გახ­დეთ ავ­ტო­რი­ტე­ტი, თქვე­ნი კარ­გი ქმე­დე­ბით, თქვენს სპე­ცი­ა­ლო­ბა­ში და­იმ­სა­ხუ­როთ ხალ­ხის პა­ტი­ვის­ცე­მა. აგ­რეთ­ვე კარ­გია, სწავ­ლის და­წყე­ბა ან გაგ­რძე­ლე­ბა, კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბა, თქვენ­თვის სა­ჭი­რო კურ­სის გავ­ლა. გარ­და ამი­სა, ამ მთვა­რის თვე­ში მარ­ტი­ვად მო­აგ­ვა­რებთ იუ­რი­დი­ულ სა­კი­თხებს. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ გსურთ სა­ზღვარ­გა­რეთ გამ­გზავ­რე­ბა, ვი­ზის აღე­ბა, ემიგ­რა­ცია და ა.შ. გა­მო­ნა­ხეთ დრო სუ­ლი­ე­რი გან­ვით­რე­ბის­თვის.

 

კირჩხი­ბი - თქვენ მო­გე­თხო­ვე­ბათ, გა­ერ­კვეთ ფი­ნან­სურ სა­კი­თხებ­ში - კრე­დი­ტებ­სა და გა­და­სა­ხა­დებ­ში, მემ­კვიდ­რე­ო­ბი­სა და სა­და­ზღვე­ვო სა­კი­თხებ­ში. გარ­და ამი­სა, და­ინ­ტე­რეს­დეთ საქ­მი­ა­ნი და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რე­ბის ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბე­ბი­თაც. სა­სურ­ვე­ლია, ამ მთვა­რის თვე­ში და­ა­ბან­დოთ ფული საქ­მი­ან სფე­რო­ში. რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ უზ­რუნ­ვე­ლად იცხოვ­როთ მუ­შა­ო­ბის გა­რე­შე. ან თუნ­დაც ყუ­ლა­ბა­ში და­ი­წყოთ ფუ­ლის მოგ­რო­ვე­ბა დიდი (ან პა­ტა­რა, არა აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა) კონ­კრე­ტუ­ლი ბიზ­ნეს თე­მის­თვის. ესეც ძა­ლი­ან კარ­გი იქ­ნე­ბა.

 

ლომი - მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მთვა­რის თვეა, რად­გან ურ­თი­ერ­თო­ბა უნდა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ თქვენს საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რებ­თან. უნდა გა­გაფრ­თხი­ლოთ, რომ თქვე­ნი მზე და­ძა­ბულ ას­პექ­ტშია პლა­ნე­ტა ურან­თან (ურა­ნი არის მერ­წყუ­ლის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა, სა­დაც ახალმთვა­რე­ო­ბა დგე­ბა) და ბა­ლან­სის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ძა­ლის­ხმე­ვა დაგ­ჭირ­დე­ბათ. ამი­ტომ, მოთ­მი­ნე­ბით აღი­ჭურ­ვეთ (რამ­დე­ნა­დაც შე­გიძ­ლი­ათ მო­თო­კეთ ემო­ცი­ე­ბი), რათა მშვი­დად გან­ვლოთ ეს რამ­დე­ნი­მე დღე, და­ახ­ლო­ე­ბით, - 4-5. ეცა­დეთ, მე­ტად გა­ით­ვა­ლი­წი­ნოთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის და ბიზ­ნეს პარტნი­ო­რის მო­თხოვ­ნე­ბი. ახალმთვა­რე­ო­ბი­დან ერთი კვი­რის შემ­დეგ და­ი­წყეთ ახა­ლი პარტნი­ო­რე­ბის მო­ძი­ე­ბა საქ­მე­ე­ბის­თვის და ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბიც ამ პე­რი­ოდ­ში გა­ა­ფორ­მეთ.

 

ქალ­წუ­ლი - მეტი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ჯან­მრთე­ლო­ბას, სხე­უ­ლის სი­ჯან­სა­ღეს. კარ­გია პრო­ფი­ლაქ­ტი­კა, გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი პრო­ცე­დუ­რე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა. კოს­მე­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­კი­თხე­ბიც სარ­გე­ბელს მო­გი­ტანთ. თუმ­ცა, ქალ­წუ­ლის­თვის მა­ინც ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სამ­სა­ხუ­რია. პრო­დუქ­ტი­უ­ლი მთვა­რის თვე გე­ლით. აი­მაღ­ლეთ კვა­ლი­ფი­კა­ცია, ჩა­ე­წე­რეთ კურ­სებ­ზე, რაც კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მოგ­ცემთ. ეცა­დეთ, რომ თქვენს გუნდში სხვებ­ზე მე­ტად იყოთ გა­მორ­ჩე­უ­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მით. თუ უფ­რო­სი ხართ, ეცა­დეთ გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან და სწო­რად გა­და­ა­ნა­წი­ლოთ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი.

 

სას­წო­რი - 25 იან­ვრის ახალმთვა­რე­ო­ბა მო­ი­თხოვს თქვენ­გან, რომ გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა შვი­ლებ­თან, წარ­მა­ტე­ბა ელით მათ, ვინც აწყობს ბავ­შვე­ბის­თვის სი­ურპრი­ზებს, კონ­ცერ­ტებს. სა­კუთ­რი ჰობი და გა­სარ­თო­ბი მეტ სა­სი­ა­მოვ­ნო შე­დეგს მო­გი­ტანთ. და­ეს­წა­რით კონ­ცერტს, თე­ატ­რა­ლურ წარ­მოდ­გე­ნას, პრე­ზენ­ტა­ცი­ას. აგ­რეთ­ვე, მე­ტად უნდა გა­მოვ­ლი­ნოთ თქვე­ნი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თო­ბა, ეცა­დეთ იყოთ ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში. აგ­რეთ­ვე, სა­სურ­ვე­ლია, მეტი სიყ­ვა­რუ­ლი და მზრუნ­ვე­ლო­ბა ჩა­დოთ ახ­ლობ­ლე­ბის, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მარ­თე­ბა­ში. მო­უმ­ზა­დეთ სი­ურპრი­ზი, სა­ჩუ­ქა­რი. ამით თა­ვად მი­ი­ღებთ სი­ა­მოვ­ნე­ბას და რო­მან­ტი­კულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­საც გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სებთ.

 

მო­რი­ე­ლი - გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა მშობ­ლებ­თან, ნა­თე­სა­ვებ­თან, წი­ნაპ­რებ­თან. ეცა­დეთ, მეტი გა­ი­გოთ სა­კუ­თა­რი წი­ნაპ­რე­ბის, "ფეს­ვე­ბის" შე­სა­ხებ. ეს და­გეხ­მა­რე­ბათ მო­მა­ვალ­ში უფრო მყა­რი ფუნ­და­მენ­ტი შექ­მნათ. ეს მთვა­რის თვე აგ­რეთ­ვე გაძ­ლევთ შანს, რომ მო­აგ­ვა­როთ (ან და­ი­წყოთ მა­ინც) უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან (ბინა, მი­წის ნაკ­ვე­თი) და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხის მოგ­ვა­რე­ბა. სა­სურ­ვე­ლია, ერ­თად შეკ­რი­ბოთ ნა­თე­სა­ო­ბა. მო­უმ­ზა­დოთ მათ სუფ­რა, თუნ­დაც ტკბი­ლე­უ­ლის და ისა­უბ­როთ წი­ნაპ­რებ­ზე, გა­იხ­სე­ნოთ ისი­ნი. თუ ეს ღო­ნის­ძი­ე­ბა არ გი­ხერ­ხდე­ბათ, ტე­ლე­ფო­ნით მა­ინც შე­ეხ­მი­ა­ნეთ მათ, ნა­თე­სა­ვებთნ ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბით კოს­მი­ურ ძა­ლას, მხარ­და­ჭე­რას გა­იძ­ლი­ე­რებთ.

 

მშვილ­დო­სა­ნი - 25 იან­ვა­რი­დან გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი, მი­მოს­ვლე­ბი, კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბი. ერთი სი­ტყვით, დიდ ინ­ფორ­მა­ცი­ულ ოკე­ა­ნე­ში აღ­მოჩ­ნდე­ბით. და ამ დროს უნდა იყოთ ყუ­რა­დღე­ბით, რად­გან ყვე­ლა ადა­მი­ანს ვერ ენ­დო­ბით. რო­გორგ წესი, თქვენ ყვე­ლას­თვის გულ­გახ­სნი­ლი და მიმ­დო­ბი ხართ და ეცა­დეთ, ამ პე­რი­ოდ­ში მა­ინც გა­მიჯ­ნოთ ერ­თმან­თის­გან სან­დო ადა­მი­ა­ნე­ბი და მო­ე­რი­დეთ სა­ეჭ­ვო პი­რებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა და-ძმებ­თან, მე­ზობ­ლებ­თან. შე­გიძ­ლი­ათ მცი­რე სი­ურპრი­ზიც კი მო­უ­წყოთ მათ, თუნ­დაც კან­ფე­ტით და­ა­სა­ჩუქ­როთ, რათა თქვე­ნი კე­თილ­გან­წყო­ბა და­ა­ნა­ხოთ და მო­მავ­ლის­თვის გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ კავ­ში­რი. აგ­რეთ­ვე, კარ­გი დროა რა­ი­მეს სწავ­ლის და­სა­წყე­ბად და მან­ქა­ნას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად, რად­გან მთვა­რის ამ თვე­ში ბევ­რი გა­და­ად­გი­ლე­ბა გე­ლით.

 

თხის რქა - თქვე­ნი ძი­რი­თა­დი და­ვა­ლე­ბაა, მო­აგ­ვა­როთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბი. რო­გორც წესი, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი ხართ და კარ­გად იცი თქვე­ნი საქ­მე, მაგ­რამ ეცა­დეთ, თქვე­ნი ცოდ­ნა და გა­მოც­დი­ლე­ბა მე­ტად მი­მარ­თოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. სამ­სა­ხურ­ში და­ა­ნა­ხეთ კო­ლე­გებს, რომ მცოდ­ნე და შე­უც­ვლე­ლი კად­რი ხართ. ეს მთვა­რის თვე კარ­გია სა­ყიდ­ლე­ბის­თვი­საც. თუმ­ცა, მო­ე­რი­დეთ ახალმთვა­რე­ო­ბა­ზე პლუს-მი­ნუს 3 დღე ახა­ლი რა­მის შე­ძე­ნას.

 

მერ­წყუ­ლი - წლის პირ­ვე­ლი ახალმთვა­რე­ო­ბა თქვენს ნი­შან­ში ხდე­ბა, რაც ნიშ­ნავს, რომ თქვენ­თვის ახა­ლი წლის ციკ­ლი იწყე­ბა, ამ მთვა­რის თვე­ში მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ სა­კუ­თარ თავს. მი­ხე­დეთ სტილს, იმიჯს, გა­რეგ­ნო­ბას. გა­ნა­ახ­ლეთ გარ­დე­რო­ბი. შე­გიძ­ლი­ათ იმი­ჯმე­ი­კერ­საც მი­მარ­თოთ დახ­მა­რე­ბის­თვის. ახალმთვა­რე­ო­ბი­დან 1 კვი­რის შემ­დეგ შე­გიძ­ლი­ათ და­ი­წყოთ ახალ პრო­ექ­ტებ­ზე მუ­შა­ო­ბა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ მე­გობ­რე­ბი და კო­ლე­გე­ბი თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ამ მთვა­რის თვე­ში მე­ტად უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ ლი­დე­რო­ბა. ნუ შე­უ­შინ­დე­ბით სი­ახ­ლე­ებს, ენერ­გია საკ­მა­რი­სი გაქვთ, ჩა­მო­ყა­ლიბ­დით, რა გსურთ და წინ, გა­მარ­ჯვე­ბე­ბის­კენ!

 

თევ­ზე­ბი - ეს მთვა­რის თვე სა­შუ­ა­ლე­ბას გაძ­ლევთ და­კავ­დეთ იმ საქ­მი­ა­ნო­ბით, რაც სუ­ლი­ერ სი­ა­მოვ­ნე­ბას გა­ნი­ჭებთ. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა მო­სანსტერ­ში გან­მარ­ტოვ­დეს, წმინ­და, ენერ­გი­უ­ლად ძლი­ე­რი ად­გი­ლე­ბი და ტაძ­რე­ბი მო­ი­ნა­ხუ­ლოს. ან და­სას­ვე­ნე­ბად გა­ემ­გზავ­როს, სა­დაც სიმ­შვი­დე­საც და სუ­ლი­ერ გა­ნათ­ლე­ბა­საც მი­ი­ღებს. აგ­რეთ­ვე, კარ­გია მცი­რე ხნით გან­მარ­ტო­ე­ბა და სა­კუ­თარ თავ­ში ჩაღ­რმა­ვე­ბა, აგ­რეთ­ვე, მე­დი­ტა­ცია. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მი­ა­ნო­ბა, ვი­დეო და ფოტო გა­და­ღე­ბა. გა­მო­ნა­ხეთ დრო მუ­სი­კი­სა და ხე­ლოვ­ნე­ბის­თვის. ზო­გი­ერთს ქველ­მოქ­მე­დე­ბის სურ­ვი­ლი გა­უჩ­ნდე­ბათ. ეს უკა­ნას­კნე­ლი კი კი­დევ უფრო წა­ად­გე­ბა თქვენს კარ­მას.

 

და­ბო­ლოს, გახ­სოვ­დეთ, რო­გორც შეხ­ვდე­ბით ახალმთვა­რე­ო­ბას, ისე გა­ივ­ლის მთე­ლი თვე. ამი­ტომ ეცა­დეთ, იყოთ ხა­ლი­სი­ა­ნი, კე­თი­ლი, მად­ლი­ე­რი, საქ­მე­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი.

 

 

წყარო : ambebi.ge

20 იან 2020

რას გვირჩევენ ვარსკვლავები 20 იანვრისთვის ბიზნესის, ჯანმრთელობისა და სიყვარულის მიმართულებით?

რას გვირჩევენ ვარსკვლავები 20 იანვრისთვის ბიზნესის, ჯანმრთელობისა და სიყვარულის მიმართულებით?

ვერძი

თქვენ მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანების ალყაში ხართ, ამიტომ მოსალოდნელია კონფლიქტები. ნუ გააღრმავებთ წინააღმდეგობას ფანატიკური დოგმატიზმის გამოვლინების გარემოში, თორემ ვითარების გამოსწორება გაგიჭირდებათ.

 

კურო

ეს დღე მატერიალურ კეთილდღეობასა და შემოსავალს განასახიერებს. შესაძლოა, უძრავი ქონების ან სულ მცირე, საკრედიტო ბარათის მფლობელი გახდეთ. თუ გასულ წელს ვერაფრის შეძენა მოახერხეთ, დრო გაქვთ, რომ მდგომარეობა გამოასწოროთ. სასწრაფოდ დაიწყეთ ფულის დაგროვება და აღარ მოგიწევთ იმაზე ფიქრი, მომავალში როგორ იცხოვროთ.

 

ტყუპები

ეს დღე ბუნების გაღვიძებას და მამაკაცური ენერგიის მოზღვავებას განასახიერებს. მოსალოდნელია წონის დაკლება, ამიტომ ორგანიზმის „სათადარიგო ენერგიის წყარო“ უნდა ჩართოთ. დაწყებულ საქმეებს ნუ მიატოვებთ, მაგრამ საზოგადოებრივი საქმეებით თავს ზედმეტად ნუ დაიტვირთავთ. ამან შეიძლება მთავარ საქმეში ხელი შეგიშალოთ.

 

კირჩხიბი

საკუთარი ბედის მჭედელი თავად ხართ და თავად ქმნით საკუთარ წარმატებას. მზად ხართ, თქვენი ენერგიით სამყარო გაანათოთ. მნიშვნელოვანი ინფორმაციისა და სამუშაო მასალის დახმარებით, სახლიდან გაუსვლელად ქმნით საინტერესო პროექტებს, თუმცა გახსოვდეთ, რომ მიღებულ ინფორმაციას სიფრთხილითა და ყურადღებით უნდა მოეკიდოთ.

 

ლომი 

ეს დღე თავშეკავებასა და ჩაკეტილობას განასახიერებს. ლომები არ აპირებენ, გარშემომყოფებს საკუთარი ემოციები დაანახონ. შინაგანი წესრიგი მიზნისკენ სვლაში დაგეხმარებათ. ინტელექტუალური თუ ფიზიკური შრომა ნაყოფიერი იქნება. მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწევთ სწავლაშიც.

 

ქალწული

შესაძლოა, თქვენი პროფესიული საქმიანობა ყურადღების ცენტრში მოექცეს, რასაც სატელეფონო საუბრები, მიწერ-მოწერა, სახელოვნებო თუ პარტნიორული ურთიერთობები მოჰყვება. გირჩევთ, მომავლისკენ ყურებისას, მიმდინარე საქმეები არ დაივიწყოთ. შეადგინეთ სამუშაო დღის გრაფიკი საათების მიხედვით და ეცადეთ, აღებული ვალდებულებები კეთილსინდისიერად შეასრულოთ.

 

სასწორი

ეს დღე დამსხვრეულ ოცნებებთან ასოცირდება. გეგმების განხორციელებას უახლოეს დღეებში ვერ შეძლებთ. ეს დღე შესანიშნავია ინფორმაციის დასაგროვებლად, ვაჭრობისთვის, მოგზაურობისთვის და ახალი საქმეების პროექტირებისთვის. შეეცადეთ, ამ დღეს სტუმრები არ მიიღოთ.

 

მორიელი

ამ დღეს თქვენი ზოდიაქოს ნიშანი სამართლიანობით გამოირჩევა. კოლეგებში პატივისცემას დაიმსახურებთ. შეეცადეთ, დადებითი და პოზიტიური განწყობა დიდი ხნით შეინარჩუნოთ. ვარსკვლავები გირჩევენ, ეს დღე ოჯახთან ერთად გაატაროთ - შესაძლოა, დაიღალოთ, მაგრამ საყვარელი ადამიანების გარემოცვა ახალ ძალებს შეგმატებთ.

 

მშვილდოსანი

არ გამოირიცხება, რომ თქვენმა კონკურენტებმა მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მიიღონ, რომელიც თქვენს ურთიერთობაზე გავლენას აუცილებლად იქონიებს და თქვენს ქმედებებს გაართულებს. მიუძღვენით ეს დღე სახლის დალაგებას, დოკუმენტების მოწესრიგებას და მიადევნეთ თვალი კორესპონდენციას.

 

თხის რქა

ეს დღე თქვენთვის საუკეთესო და დასამახსოვრებელი აღმოჩნდება - გამოავლენთ ინტელექტს და შემოქმედებით უნარს. ასევე, გამოირჩევით შრომისუნარიანობით და საქმეში წარმოუდგენელი წარმატებით.

 

მერწყული

თუკი ჯერ კიდევ ვერ მოასწარით, სამყარო სრულყოფილად აღიქვათ, შესაძლოა, საფრთხე გაიზარდოს. მოერიდეთ ახალი რელიგიის შემქმნელებს - შესაძლოა, სექტაში მარტივად მოექცეთ. შეეცადეთ, უფრო მეტი ძალისხმევა გამოიჩინოთ - რაც მსოფლმხედველობას კიდევ უფრო გაგიზრდით. მიიღეთ რჩევა განათლებული ადამიანისგან, რომელსაც ენდობით. სულიერი მასწავლებლის არჩევა თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმაღლესი სასწავლებლის ან სპეციალობის.

 

თევზები

კარიერაში უსიამოვნება გელოდებათ. შესაძლოა, ხელმძღვანელობამ თქვენთვის შეუფერებელი სამუშაოს შესრულება გთხოვოთ. პროფესიული საკითხების გადაწყვეტის დროს გაითვალისწინეთ ხელმძღვანელობის ემოციური განწყობა.წყარო : Funtime

19 იან 2020

2020 წლის ტრენდული ვარცხნილობები

2020 წლის ტრენდული ვარცხნილობები

 

 

ასიმეტრიული კარე 

 

 

 

ტალღოვანი კარე 

 

 

 

გრძელი კარე 

 

 

 

 

სწორი ჩოლკა

 

 

 

 

ულტრამოკლე ჩოლკა

 

 

 

 

 

კასკადი

 

 

 

 

 

ასიმეტრიული ვარცხნილობა

 

17 იან 2020

თქვენი სულიერი თანამგზავრი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

თქვენი სულიერი თანამგზავრი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

ყავთ ადამიანებს ბევრი სულიერი თანამგზავრი? სულაც არა! სულიერი თანამგზავრი არის ის, ვისი ხასიათი, ტემპერამენტი და ნაკლოვანებები თქვენსას ჰგავს. როცა ასეთ ადამიანს ხვდებით, ორივე ხვდებით, რომ ერთმანეთი შეგიყვარდებათ. მეგობარი თუ კომპანიონი – როგორ ვიპოვნოთ ის?

17 იან 2020

ჩვენს ცხოვრებაში ამ მწერის არსებობა გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე წარმოგვიდგენია

 ჩვენს ცხოვრებაში ამ მწერის არსებობა გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე წარმოგვიდგენია

ფუტკარს ადამიანისთვის არაერთი სარგებელი მოაქვს. ისინი გვაწვდიან თაფლს, ცვილს, დინდგელს (პროპილისი)... მაგრამ როგორც სპეციალისტებმა გაარკვიეს, ჩვენს ცხოვრებაში ამ მწერის არსებობა გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე წარმოგვიდგენია. თუ ფუტკრები გადაშენდებიან, ჩვენი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვლება.

17 იან 2020